Bendros nuostatos


Talpindami savo skelbimus bigauto.lt tinklapyje, Jūs esate susipažinę ir sutinkate su žemiau išvardintomis taisyklėmis:

1.  Skelbimus gali nemokamai talpinti visi registruoti svetainės lankytojai, kurie yra tiesioginiai skelbime nurodytų paslaugų tiekėjai/pirkėjai.

2.  Draudžiami masiniai skelbimų talpinimai.

3.  Ribojami skelbimai, kurie neatitinka tikslinės vartotojų grupės - konkretaus rajono gyventojų.

4.  Draudžiama savo skelbimuose skelbti įžeidžiančią, melagingą, neetišką bei Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją.

5.  Skelbimas privalo būti patalpintas tik į jo turinį atitinkančią kategoriją aiškiai bei trumpai išdėstytas.

6.  Kartu su skelbimu talpinama nuotrauką turi atitikti skelbimo turinį, negali būti įžeidžianti, melaginga ar prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams.

7.  Talpindami skelbimą Jūs prisiimate visą atsakomybę už skelbimo turinį.

8. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes.

9. Draudžiama dubliuoti arba kurti panašaus turinio skelbimus.

10.  Skelbimai apie kitas, panašaus pobūdžio svetaines nėra talpinami.

11.  Taisyklių neatitinkantys skelbimai bus šalinami be atskiro įspėjimo.

12.  Vartotojai pažeidę taisykles bus šalinami be atskiro įspėjimo.


Asmens duomenų apsauga


13. Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje.

14. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel.nr., el.p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).

15. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu.

16. Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.

17. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

18. Vartotojas turi teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

19. Vartotojas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el.paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).

20. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

21. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

22. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus.

23. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.


Atsakomybės apribojimas


1. Tinklalapio administracija neatsako už skelbimų turinį, juose minimų daiktų bei paslaugų kokybę, informacijos tikslumą, sandorių skaidrumą bei bet kokią žalą, patirtą naudojantis šiuo skelbimų tinklapiu. Administracija pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles be atskiro įspėjimo. 

2. Tinklalapio administracija pasilieka teisę savo nuožiūra ir be atskiro perspėjimo koreguoti skelbimus nekeisdama jų esmės arba šalinti juos be atskiro įspėjimo.